VOJENSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ VYTVÁŘÍ SATELITNÍ CENTRUM SATCEN ČR

Na základě závazků vůči Severoatlantické alianci v oblasti poskytování obrazového zpravodajství vznikne v České republice satelitní centrum SATCEN ČR. Satelitní centrum bylo vytvořeno k 1. 7. 2018 v rámci Vojenského zpravodajství, které má již s obrazovým zpravodajstvím IMINT několika leté zkušenosti. K zahájení operačních úkolů dojde dle požadavku NATO do konce roku 2019. Česká republika se tímto krokem zařadí mezi významné hráče v oblasti kosmického průzkumu nejen v Evropě, ale i ve světě.

Úkolem SATCEN ČR bude poskytovat konkrétní, detailní a přesné informace o pozicích zájmových objektů a oblastech dle jednotlivých požadavků. Hlavním přínosem SATCEN ČR bude zejména schopnost získat, využít a analyzovat elektrooptická (multispektrální) i radarová obrazová data kosmického průzkumu velmi vysokého rozlišení z určité lokality v téměř reálném čase. Zároveň z pozice národního pracoviště bude SATCEN ČR schopné centralizovat získávání družicových snímků pro státní správu.

Jak bude centrum fungovat

Satelitní centrum bude dostávat požadavky od vojenských i civilních subjektů. Na základě těchto požadavků aktivuje centrum předem stanovené postupy pro samotné získání družicových snímků. Dle požadovaného úkolu bude využit buď snímek z datového archivu SATCEN ČR, nebo dojde k přímému naprogramování družice. Příslušná družice pořídí snímek zájmové lokality či aktivity na zemském povrchu a získaná tzv. telemetrická data zašle zpět na Zem. Experti na fotogrammetrii tato data zpracují do podoby vhodné pro požadované analytické účely a cílové produkty budou následně poskytnuty zadavateli.

Družicové snímky mohou být k dispozici řádově v desítkách minut od nasnímání požadovaného prostoru. V případě nepříznivých meteorologických podmínek či v noci je možné získat radarové snímky, které jsou sice obtížnější na vyhodnocení, ale i z nich lze získat potřebná data.

Vojenské zpravodajství bude získávat především kosmická obrazová data, a to z běžně dostupných družic kosmického průzkumu. SATCEN ČR bude disponovat technikou, která bude přijímat družicové snímky přímo z orbitálních drah. Satelitní centrum bude využívat družice s velmi vysokým pozemním, spektrálním a radiometrickým rozlišením, dokáže tak získat snímky, na kterých bude možné rozlišit předměty až do velikosti 50 centimetrů či různé druhy povrchů a materiálů. Analytici satelitního centra následně data zpracují a vyhodnotí. Z technologického a informačního hlediska se Satelitní centrum ČR zařadí mezi výjimečná pracoviště v evropském i světovém měřítku.

Využití satelitního centra

Vedle výstupů pro Severoatlantickou alianci podpoří Satelitní centrum i práci českých vojáků vyslaných na zahraniční mise a zvýší jejich informovanost o lokalitě, ve které operují. Aktuální družicové snímky poskytnou vojákům důležité informace například při průzkumu terénu, ve kterém je plánovaná vojenská operace, či při skrytém monitorování sil a prostředků protivníka. Kombinací spektrálních pásem bude možné i detekovat klamná postavení (makety) či maskování techniky. Radarová data je možné využít pro odhalení a monitoring nelegálních přeshraničních tras osob a techniky či detekci nelegálních podzemních vedení a změn.

Satelitní centrum bude ale spolupracovat také s Integrovaným záchranným systémem České republiky a dalšími státními institucemi. Bude moct pomáhat jak jednorázově, tak dlouhodobě. V případě náhlé situace dokáže zareagovat velice rychle a přinést aktuální snímek či zpracovat analytický výstup. Dlouhodobě pak může například monitorovat určitý jev a zaznamenávat jeho vývoj.

Příkladem mohou být například povodně, které Českou republiku čas od času zasáhnou. V takovém případě může centrum sledovat rozsah záplav a mapovat škody napáchané velkou vodou. Zároveň se může zaměřit například na následné riziko sesuvu půdy či monitorování havárií v průmyslových a jiných objektech.

V rámci úloh pro Ministerstvo dopravy je možné detekovat a sledovat rizikové jevy, jako jsou pohyby mostních konstrukcí a terénu, poškození vozovky, fragmentace krajiny či poškození vegetace v okolí komunikací. Pokud bude centrum kontinuálně získávat snímky konkrétní dopravní stavby, budou analytici schopni vypozorovat vzniklé odchylky a včas varovat příslušné orgány před možným nebezpečím.

SATCEN ČR bude schopné pro potřeby zemědělství, lesnictví a životního prostředí také monitorovat a identifikovat obdělávanou půdu, poškození kultur, výměru osevu, poškození porostů, rozpoznání vlhkosti terénu, těžbu dřeva či klasifikovat krajinný pokryv a podporovat efektivní využívání dotační politiky.

SATCEN ČR nabírá specialisty

V Satelitním centru budou působit desítky specialistů, celkově se počet odborníků bude pohybovat okolo 50 osob. V prvé řadě to budou analytici družicových snímků, kteří budou vyhodnocovat získané snímky. Dále to budou experti na dálkový průzkum země, geoinformatiku, geografické informační systémy, geodatabáze, komunikační a družicové technologie či specialisté na IT v oblasti hardwaru i softwaru. 

Zaujalo vás Satelitní centrum SATCEN ČR a chcete být jeho součástí?