Etické principy Vojenského zpravodajství vycházejí z jeho Etického kodexu, jenž vyjadřuje hodnoty a zásady, kterými se příslušníci Vojenského zpravodajství řídí a dobrovolně se s nimi ztotožňují.

 

Příslušník Vojenského zpravodajství

Je hrdý na příslušnost k organizaci sloužící obraně a zájmům České republiky a jejích občanů. Respektuje její hodnoty a nutnost důvěryhodné, čestné a odpovědné služby ve prospěch státu. Přistupuje k práci iniciativně a odpovědně, s vědomím jejího významu, a vyhýbá se všemu, co by mohlo poškodit zájmy organizace a jeho vlasti. Zachovává morálku a osobní integritu vždy a za všech okolností a snaží se vyloučit konflikt zájmů. Respektuje nutnost utajení a přístup jen k vybraným informacím. Uvědomuje si, že práci nemůže volně prezentovat, nedostane se mu za ni veřejného uznání a svou příslušnost k organizaci deklaruje jen v určitých případech.

Chová se vůči spolupracovníkům a blízkým tak, aby je nevystavil zbytečnému ohrožení vyplývajícímu z plnění pracovních povinností. Respektuje specifika práce, která jej částečně omezují i v běžném životě, v jeho jednání a rozhodování. Vystupuje na veřejnosti zdrženlivě, nevyužívá profesní znalosti a získané informace k osobnímu prospěchu a bez souhlasu nesděluje mimo organizaci vnitřní informace. Zná rizika elektronické komunikace a dbá o to, aby tak nevyzradil utajované nebo citlivé informace. Zachovává vůči organizaci i po skončení svého pracovního působení svoji loajalitu.

 

Vojenské zpravodajství

Vytváří podmínky pro využití schopností příslušníků a motivuje je k vzdělávání a profesnímu růstu, oceňuje u nich vynalézavost, odhodlání, odvahu, sebezapření, snahu a pozitivní přístup. Respektuje ochranu soukromí a snaží se do něj nevstupovat více, než je nezbytně nutné, a to pouze v rámci zákona. Uvědomuje si specifika práce v této organizaci a z ní plynoucí rizika a podniká maximum pro ochranu svých příslušníků a spolupracovníků, jejichž činnosti ve prospěch České republiky si váží a má zájem o dobré vztahy s nimi i po ukončení jejich působení. Garantuje jim spravedlivé posouzení návrhů a stížností.